Bài viết mới:
các bạn save đoạn mã này thành 1.txt rồi để vào thư mục cstrike
alias "w" "wait"
alias "+Autop1" "alias _special Autop2; Autop2" 
alias "-Autop1" "alias _special" 
alias "Autop2" "special; w; +attack; w; -attack"
alias "+AntiLook2" "+lookdown; +lookdown "
alias "-AntiLook2" "-lookdown; -lookdown"
alias "+AntiAttack2" "+Autop1; cl_pitchspeed 2.5; m_pitch 0; m_forward 0; m_side 0; +AntiLook2"
alias "-AntiAttack2" "-Autop1; cl_pitchspeed 225; -AntiLook2"
bind "mouse1" "+AntiAttack2"

sao đó vào game gõ exec 1.txt
Done!
Facebook Google twitter
Từ khóa: mod auto dìm tâm