• COnfig_ auto DÌm chuột giảm giật 60% Vip pro có hướng dẫn        video demo


 • COnfig.CFG làm Sáng Máp 


 • COnfig.auto Long JUMp Vip pro
 • COnfig_auto Buny Vip pro
 • COnfig.auto víp dành cho Bunny
 • COnfig.auto bắn 46


 • COnfig Víp Dành Cho Bắn Ăn Tiền BẢn 2


 • COnfig_auto_vừa Bắn Vừa jump


 • COnfig.Víp Dành Cho Bắn Ăn Tiền Có hướng dẫn ở trong


 • COnfig_auto_vừa Bắn Vừa DUck
 • COnfig_auto_Turn
 • COnfig__auto_DUck
 • COnfig_Dành Cho Máy Chủ

 • Thông báo:Các Game Thủ Nên Chơi Game Điều Độ Để Giữ Gìn Sức Khỏe>