1 số lệnh cho máy chủ
[] Tuesday, September 24, 2019 ( 0 nhận xét ) .
Tổng hợp 13 config chất nhất trong cs.1.1
[] Thursday, August 1, 2019 ( 0 nhận xét ) .
Config như không fix
[] Tuesday, July 9, 2019 ( 2 nhận xét ) .
Auto Turn Config chữ 4k New [HOT]
[] Wednesday, June 19, 2019 ( 0 nhận xét ) .
auto turn ko gioi han.zip
[] Thursday, May 9, 2019 ( 0 nhận xét ) .
Config Một Màu Xanh Xanh +máp Max sáng
[][] Wednesday, March 22, 2017 ( 0 nhận xét ) .
Config Rút Súng Nhanh + Nhân Vật Xanh đỏ
[][] Wednesday, March 22, 2017 ( 0 nhận xét ) .
Config Mặc định ngon cho các mem yêu cs 1.1
[] Wednesday, March 22, 2017 ( 0 nhận xét ) .
config giảm giật 80% CS 1.1 ko alias , ko auto
[] Sunday, June 28, 2015 ( 0 nhận xét ) .
Config vip chống giật 80%
[] Sunday, June 28, 2015 ( 0 nhận xét ) .
config chống dật
[] Tuesday, May 5, 2015 ( 0 nhận xét ) .
CONFIG CS 1.1 FIX GIẬT 80%
[] Wednesday, April 29, 2015 ( 0 nhận xét ) .
config chống giật 60% rút súng nhanh
[] Thursday, August 28, 2014 ( 2 nhận xét ) .
config tăng tốc độ chạy 265 > 275
[] Thursday, September 12, 2013 ( 0 nhận xét ) .