Lục Bạc Rồng (trái - Phải )
[] Thursday, August 29, 2019 ( 0 nhận xét ) .
lục đôi song súng pro
[] Thursday, May 2, 2013 ( 0 nhận xét ) .
lục bạc sói
[] Monday, April 15, 2013 ( 0 nhận xét ) .
lục cổ
[] Monday, April 15, 2013 ( 0 nhận xét ) .
lục bạc đen có điểm xanh ở giữa
[] Monday, April 15, 2013 ( 0 nhận xét ) .
lục bạc frankco
[] Monday, April 15, 2013 ( 0 nhận xét ) .
lục bạc vàng khè
[] Monday, April 15, 2013 ( 0 nhận xét ) .
lục bạc xanh ảo quá =))
[] Monday, April 15, 2013 ( 0 nhận xét ) .
lục bạc đen xanh
[] Monday, April 15, 2013 ( 0 nhận xét ) .