Hướng dẫn sử dụng > : Coppy vào thư mục cstrike của CountStrike 1.1
Kích hoạt config
Ấn Ctrl và Jump
F1 : Bắn bình thường
F3 : Auto Turn
Phím tắt 1 : Mua lục giáp , boom đạn lục
Phím tắt 2 : Mua AWP , giáp , lục , đạn lục , boom
Phím tắt 3 : Mua AKA + 43 + Lục , đạn lục , boom , giáp ,
Phím tắt 5 : Mua 31 , đạn , lục , boom , giáp