Mod Map ITALY By Hải Sociu's "Map Cổ Ver 0.1"


 các bạn tải về chép đè lên cstrike sau đó vào game chơi bình thường. tải ở trên đầu
=================================================================
========================================================================
======================================================================
===================================================================
================================================================
=================================================================
===================================================================
====================================================================
====================================================================
=================================================================
======================================================================
=======================================================================
========================================================================Unknown
January 12, 2020 at 2:33 PM
cám ơn hoàng hải bộ maps ngon