http://www.mediafire.com/file/iqvbl6oco8m52xb/Nguy%C3%AAn+Anh.rar


Bản Chuẩn !
Có auto ghìm tâm,auto duck,auto duck jum map sáng cho AE
Vào game ấn F1 để kích hoạt,F2 tắt auto duck